Artikler og litteratur


Dansk Musikliv arbejder efter Hund- og Kat-systemet!


Udtalelser af Komponisten, Domorganist Rued Langgaard, der fylder 50 Aar i Dag.
Nationaltidende 28. juli 1943.


Komponisten og Domorganisten Rued Langgaard var Vidunderbarn som 11-aarig. I dag ser han ud som paa Billedet - og netop i Dag fylder han 50 Aar. Rued Langgaard er paa Ferie i København fra Ribe, hvor han er Domorganist. Fødselsdagen skal ikke fejres personligt, men Radioen markerer Dagen ved paa Fredag at spille en af hans Sonater for Violin og Klaver, udført af Violinisten Anker Christensen og Pianisten Uno Browall.

Orgelkoncert som 11-aarig

Rued Langgaard er opvokset i et Musikhjem. Faderen var den kendte kgl. Kammermusikus Siegfried Langgaard, der var Elev af selveste Franz Liszt i Weimar, og hos ham havde modtaget Impulser fra det store Klaverspil. Rued Langgaards Moder var Pianistinde - og hvordan blev Barnet? I Begyndelsen var han Vidunderbarn. Rued Langgaard fortæller:

- Som 11-aarig holdt jeg min første Orgelkoncert i Marmorkirken. Jeg havde næret stor Interesse for netop dette Instrument - Klavermusik interesserede mig ikke noget videre. Edvard Grieg var til Stede og sendte bagefter min Mor et meget anerkendende Brev, hvori han roste mine Evner. Navnlig var han begejstret for Frescobaldis "Passacaglio" - det var Griegs Yndlingsstykke. Senere tiltrak Orkestret mig, jeg studerede Orkesterpartiturer og vejrede, hvilke Partiturer, der var de lødigste.

- Hvilke Idealer fik Vidunderbarnet?

- De romantiske.

- Hvilke Komponister beundrede De?

- Navnlig Gade og Wagner tiltrak min Opmærksomhed. Da jeg var 16 Aar gammel, fik jeg mit første Orkesterstykke opført i Dansk Koncertforening under Ledelse af Professor Victor Bendix - "Drapa" hed det.

- Hvad levede De af?

- Jeg var Søn i Huset, som det hedder, men efterhaanden fik jeg forskellige Vikarembeder som Organist i købehavnske Kirker.

- Hvad synes De om Dansk Musikliv - i Øjeblikket?

- Der arbejdes efter Hund- og Kat-Systemet!

- Har vi da ikke et rigt Musikliv?

- Ikke rigt, men sagligt og tørt! Og dygtigt og kundskabsrigt. Jeg vil gerne sige alt godt om Musiklivet for Øjeblikket, men jeg kan ikke sige, det er rigt, lyst og skønt.

Man er blevet stok-ensidig!

- Har Carl Nielsen haft nogen Betydning for Dem - hvad synes De om ham?

- Jeg synes ikke om Carl Nielsen, men jeg forstaar godt hans Tonesprog. Det er mørkt. Det er et villet Tonesprog. Viljen vil jeg ikke kalde genial - men stærk - bevares.

- De blev Organist?

- Ja, i Slotskirken, og i den Periode dirigerede jeg flere Orkesterkoncerter her i Byen. Bl.a. opførte jeg Anton Bruckners 7. Symfoni i E-dur for første gang i Danmark. [Her er Langgaard misinformeret; Symfonien var blevet opført i København i 1906]. Dansk Musikliv kan ikke være bekendt, at de ikke havde opført Symfonien for længe siden. Den blev første Gang opført i Wien i 1885, siden utallige andre Steder i Europa, og det var den, der gjorde ham berømt.

- Hvilken Rolle synes De, Orglet skal spille under en Gudstjeneste?

- Orglet skal være et Led i Gudstjenesten, skal kaste et smukt musikalsk Skær over den.

- Skal Orglet dominere?

- Nej, ikke dominere. Jeg har altid præluderet kort og bestræbt mig for at gøre det.

- De har skrevet Orgeldramaer?

- Ja. Hel-Aftensorgeldramaer. Jeg opførte "Messis" og "Juan" og vilde have opført det tredie, der hed "Begravet i Helvede", og som var bygget over Lukas-Evangeliets Beretning om den rige Mand, men man fandt det ukirkeligt, at jeg opførte disse Dramaer, skønt de dog var komponerede over Evangelierne. Sagen er den, at de ikke var i den Bach'ske Stil, og i den Retning er man blevet stokensidig her i Køben havn.

- Saa kom De til Ribe?

- Jeg kom til Domkirken. Ribe er en udpræget Skoleby. Domkirken er et Unikum. Orglet er nu et af de anseligste, der findes i Landet. Det har 50 Stemmer, ligesom Orglet i Uppsala. Det er bygget af Frobenius i 1937 under min Forgænger, Domorganist Behrens-Clausens Tilsyn.

Laub og det lyriske

- Hvor mange Symfonier har De komponeret?

- 9 i alt. Den sidste hedder "Fra Dronning Dagmars By" - Ribe, naturligvis, og den komponerede jeg forrige Sommer.

- Har Thomas Laub haft nogen betydning for Dem?

- Laub synes jeg ikke om. Han har ikke Spor med den stemningsfulde Kirkemusik at gøre, og det er mig imod, at det var hans Hensigt at modarbejde det lyriske Moment i Kristendommen, og at han praktiserede den Anskuelse i Kirken.

- Synes De Ungdommen har Interesse for Orgelmusik?

- Ja, d.v.s. de er Bach-interesserede, men ikke særlig interesserede i dem, der kommer efter Bach. Det undrer mig, naar man har store Orgelmestre som César Franck. Herhjemme var Otto Malling ogsaa en herlig Orgelspiller, men han er ringeagtet og overset.

- Hvad er Deres Fødselsdagsønske?

- At Musikken maa gaa frem mod mere Lys og Skønhed og Stemningsrigdom. Jeg stræber selv i den Retning, men jeg kan ikke øjne, at andre slaar Følge, men naar jeg ser tilbage, stræber de allesammen i samme Retning som jeg.

[Sign.] M.B. [Mogens Barfoed]